فروردين  |  ارديبهشت  |  خرداد  |  تير  |  امرداد  |  شهريور  |  مهر  |  آبان  |  آذر  |  دى  |  بهمن  |  اسفند  


تقويم سال ١٣٩٤ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1394

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس: لحظه تحويل سال بوقت اروپاى غربى
روز جمعه ٢٠ مارس ٢٠١٥
ساعت ٢٣ و ٤٥ دقيقه و ١١ ثانيه
: لحظه تحويل سال بوقت ايران
روز شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
ساعت ٢ و ١٥ دقيقه و ١١ ثانيه


فروردين ١٣٩٤
March-April 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٤

3

١٣

2

١٢

1April

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

www.sarafiparsa.com

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى ١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٣ فروردين = سيزده بدر

 


ارديبهشت ١٣٩٤
April-May 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

24

٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١١

1 May

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٦ ارديبهشت = عید مبعث

 


خرداد ١٣٩٤

May- June 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22

www.sarafiparsa.com  

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 June

١٠

31

٩

30

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

www.sarafiparsa.com  

٣١

21

٣٠

20

١٤ خرداد = درگذشت آيت الله خمينى ١٣ خرداد = تولد امام دوازدهم

 


تير ١٣٩٤
June-July 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٢

3

١١

2

١٠

1 July

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٧ - ٢٨ تير = تعطيلات عيد فطر ١٧ تير = شهادت حضرت على

 


امرداد ١٣٩٤
July-August 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Agu

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٢٠  امرداد = شهادت امام جعفر صادق

 


شهريور ١٣٩٤
August-September 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Sep

٩

31

٨

30

٧

29

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

 


مهر ١٣٩٤
September-October 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١٠

2

٩

1 Oct

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

١٧

9

١٦

8

١٥

7

١٤

6

١٣

5

١٢

4

١١

3

٢٤

16

٢٣

15

٢٢

14

٢١

13

٢٠

12

١٩

11

١٨

10

٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

٢٧

19

٢٦

18

٢٥

17

١٠ مهر = عید غدیر خم ٢ مهر = عید قربان

 


آبان ١٣٩٤
October-November 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

23

www.sarafiparsa.com

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Nov

٩

31

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

www.sarafiparsa.com

٣٠

21

٢ آبان = عاشورا ١ آبان = تاسوعا

 


آذر ١٣٩٤
November-December 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22


١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Dec

٩

30

٨

29

٧

28

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

www.sarafiparsa.com

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢١ آذر = شهادت امام رضا ١١ آذر = اربعین

 


دى ١٣٩٤
December 2015- January 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

25

٣

24

٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

١١

1 Jan

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٨ دى = تولد پیامبر

 


بهمن ١٣٩٤
January- February 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 Feb

١١

31

١٠

30

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٢ بهمن = سالروز انقلاب

 


اسفند ١٣٩٤
February-March 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١

20

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 Mar

١٠

29

٩

28

٨

27

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

www.sarafiparsa.com

٢٩

19

٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت ٢٣ اسفند = شهادت حضرت فاطمه

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس