صرافی پارسا

صراف رسمی با سالها تجربه از 1985

آبروی ایران را نبریم!

ایستگاه مرکزی راه آهن برس

بنای تاریخی ایستگاه مرکزی راه آهن برس در سوئد
دفتر مرکزی صرافی پارسا در طبقه دوم این بنا قرار گرفته است

Parsa Exchange(Sarafi Parsa) located at Boras’ Central Station’s historical building